ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ i4.0

เกี่ยวกับเรา

Thailand i4.0 Index

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคแรงงาน ตลอดจนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วนต้องปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่มีความจำเป็นต่ออนาคตอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้นการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีความจำเป็น และโดยที่จำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP จึงได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพันธมิตรจากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือเรียกว่า Thailand i4.0 Index ขึ้น

บริการของเรา

ระบบวิเคราะห์และประเมิน ธุรกิจการผลิต

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index)

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 จึงมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย โดยจะเข้า ไปช่วยทำให้โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทราบ ว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตนในด้านใด และควรเริ่มปรับปรุงด้านใดก่อนเพื่อให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด โดยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมแบ่งเป็น 6 มิติหลัก (Dimensions) ได้แก่

ประเมิน BANDING

เครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย 17 มิติ

ประเมิน KPI

ประเมินความสำคัญของดัชนีชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรมากที่สุด

ประเมิน COST

การพิจารณาโครงสร้างต้นทุนขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการยกระดับ

สิ่งที่ท่านจะได้จากการประเมิน

ผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรม 4.0

เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรมไทย

Fit Image

“ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่.

เมื่อรู้จักโครงสร้างของต้นทุนและมีความเข้าใจดีแล้ว ก็จะช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนและประเมินต้นทุนของโครงการได้ง่ายขึ้น.

เมื่อเกิดการประเมินและรู้ผลลัพธ์ ก็จะช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Praesent volutpat justo sit amet elementum malesuada. Praesent sagittis augue justo, in accumsan orci rhoncus at pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

กราฟแสดงข้อมูลดัชนีผลการชี้วัด

ดัชนีผลการชี้วัด อุตสาหกรรม ๔.๐ สำหรับประเทศไทย

Business Category Summary

"กราฟแสดงผลนี้ จะแสดงกราฟ ที่เห็นภาพ 17 มิติ ของทุกอุตสาหกรรม โดยมี แสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละมิติต่ออุตสาหกรรม"
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด gg (Assessment Total: )
กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน (Assessment Total: )
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Assessment Total: )
กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Assessment Total: )
กลุ่มอื่นๆ (Assessment Total: )

Assessment Summary Region

"กราฟแสดงผลนี้ สามารถเห็นภาพรวมจำนวน Assessment, ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทียบกับ BIC โดยมีเส้นแกนนอน คือ Regions และเส้นแกนตั้ง คือ Assessments"
Search Filter
ค้นหา
Assessment Summary by Region (Assessment Total: )
Banding Summary (Assessment Total: )
มิติ Avg. BIC Max Min

Sector performance

"กราฟแสดงผลนี้ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ จากข้อมูล Assessment ผู้ประกอบการทั้งหมดโดยมีเส้นแกนนอน คือ Variance และเส้นแกนตั้ง คือ Average banding score"
Sector performance (Assessment Total: )

Performance by business size

"กราฟแสดงผลนี้ สามารถเห็นภาพรวมค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทียบกับ BIC โดยแบ่งตามขนาดอุตสาหกรรม โดยมีเส้นแกนนอน คือ Business Size และเส้นแกนตั้ง คือ Score"
Search Filter
ค้นหา
Performance by business size (Assessment Total: )
Data ในแท่งเทียนได้แก่

5 most selected KPIs

" กราฟแสดงผลนี้ สรุปราย KPIs ที่ถูก Recommended โดยผู้ประกอบการ ด้วยความถี่ 5 KPIs โดยมีเส้นแกนนอน คือ Value (freq.) และเส้นแกนตั้ง คือ KPIs"
Search Filter
ค้นหา
5 Most Selected KPIs (Assessment Total: )

ติดต่อเรา

เราจะตอบกลับข้อความของท่านโดยเร็วที่สุด.